PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

 

Javni razpis za podukrep 4.1

  

AKTIVNOST: IZGRADNJA OLJČNIKA OSEK, IZGRADNJA MALEGA NAMAKALNEGA SISTEMA (GMAJNA LEŠNIKI), IZGRADNJA MALEGA NAMAKALNEGA SISTEMA (ŠEMPAS OLJKE) IN NABAVA STROJNE OPREME

Podukrep: Javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne premembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave.

Sklop B (enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen s.p. posameznikov)

Investicija s katero sledimo navedenim ciljem se nanaša na:
- Izgradnja oljčnika Osek
- Izgradnja malega namakalnega sistema gmajna lešniki
- Izgradnja malega namakalnega sistema Šempas oljke
- Nabava strojne opreme: mulčer, škropilnik, nahrbtna kosilnica

Povezave:
https://www.program-podezelja.si/sl/kaj-je-program-razvoja-podezelja-2014-2020/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m4-nalozbe-v-osnovna-sredstva/m4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva

 

 

Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu

    

    

NAZIV
Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu

POVZETEK
Ob splošnemu spreminjanju podnebnih razmer se je tudi v oljkarstvu pojavila potreba po prilagoditvi tehnologije pridelave oljk in namestitvi namakalnih sistemov v oljčne nasade. Številne raziskave so pokazale, da je namakanje oljk ustrezen ukrep za blaženje podnebnih sprememb. Kljub temu se pridelovalci oljk, zaradi pomanjkanja znanja in bojazni o ekonomski neupravičenosti, le redko odločijo za postavitev namakalnega sistema. S prenosom raziskovalnih rezultatov v prakso ob hkratnem ovrednotenju ekonomske upravičenosti, bomo širši krog oljkarjev opremili z znanjem in orodji s katerimi bodo lahko ovrednotili upravičenost namakanja in vzpostavili avtomatiziran namakalni sistem v nasadu.

SPLOŠNI CILJI
- zagotoviti učinkovito prilagajanje na podnebne spremembe in s tem povečati konkurenčnost oljkarstva ter ohranjanje kulturne krajine in dediščine podeželja, ki sta pomembni turistični priložnosti za obalno – kraško in goriško regijo.
- s ekonomsko upravičenim načinom avtomatiziranega namakanja oljk izboljšati pridelovalni potencial kmetijskih zemljišč, zagotoviti stabilnost proizvodnih in ekonomskih razmer za oljkarstvo, zmanjšati nelegalno črpanje vode in izboljšati upravljanje z vodnimi viri
- z vzpostavitvijo demonstracijskih nasadov zagotoviti učinkovitejši in pospešen prenos znanja in inovaciji v oljkarstvo  ter  trajnostno rabo proizvodnih potencialov in vode na kmetijskem gospodarstvu (raziskovalne rezultate projekta - avtomatiziranega namakanja oljk prenesti v prakso in razširiti na druge kultivarje in rastne pogoje)
- povečati izvedbo ukrepov za blaženje podnebnih sprememb, ki bodo omogočile konstantne in kakovostne pridelke.

GLAVNE DEJAVNOSTI ZA DOSEGO CILJEV
1. Vodenje in koordinacija
2. A) Izvedba 3. usposabljan (vodni viri; oprema za avtomatizacijo namakanja; odziv oljke na sušo)
    B) Izvajanje meritev - spremljali parametrov okolja, stanja rastline, kakovost ter količino pridelka in porabo finančnih sredstev
3. Priprava in izvedba praktičnega preizkusa avtomatiziranega namakanja
4. Analiza ekonomske upravičenosti namakanja oljk in izdelava osnovnega modela za izračun upravičenosti namakanja oljk
5. Razširjanje rezultatov (izvedba ekskurzije, izvedba 4 praktičnih prikazov (izdelava gradiva za uporabnike, izjave za medije in socialna omrežja, strokovni članki, konference)

PRIČAKOVANI REZULTATI
V okviru projekta bomo vzpostavili 8 vzorčnih nasadov – demonstracijskih nasadov, ki bodo opremljeni z vrhunsko dovršeno namakalno opremo za izvajanje namakanja. Opremljeni nasadi bodo služili za raziskovalne potrebe, saj se bodo v le-teh opravljale meritev za ovrednotenje ekonomske upravičenosti namakanja oljk pri različnih talnih tipih, rastnih pogojih in kultivarjih. Poleg tega bodo vzpostavljeni nasadi služili kot referenčna točka - demonstracijski prikaz dobre prakse, na katerih bodo kmetijski svetovalci, izobraževalne ustanove, itd. imeli možnost izvajanja različnih usposabljanj in izobraževanj. Kmetijska gospodarstva pa možnost ogleda dobre prakse za izbrane kultivarje v različnih rastnih pogojih.

Da bodo kmetijska gospodarstva lažje vzpostavila avtomatsko deficitno namakanje v oljčniku in po izbranem principu izvajala namakalni ukrep bo izvedeno usposabljanje na temo vodni viri in dovoljenja, avtomatizacija namakanja in namakalna oprema in deficitno namakanja oljk. V ta namen bo izdelan tudi protokol vzpostavitve deficitnega avtomatskega namakanja, ki bo vključen v gradivo za uporabnike v katerem bo poleg protokola, predstavljen tudi vpliv namakanja na vodne vire, ekonomska upravičenost namakanja oljk v praksi in izdelan model oz. mobilna aplikacija za osnovni izračun ekonomske upravičenosti namakanja oljk.

Povezave:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
https://www.program-podezelja.si

 

 

Projekt EIP 16.5 - Okoljski vidiki preusmeritve  v ekološko pridelavo sadja

   

    

OKOLJSKI VIDIKI PREUSMERITVE V EKOLOŠKO PRIDELAVO SADJA

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom Okoljski vidiki preusmeritve  v ekološko pridelavo sadja se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa M16.5: Okolje in podnebne spremembe.

Vodilni partner: Univerza v Mariboru
 Vodja projekta: Prof. dr. Tatjana Unuk (tatjana.unuk@um.si)

Projektni partnerji:
Univerza v Ljubljani
Kmetijski inštitut Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Kmetijsko gozdarski zavod Nova GoricaSadjarstvo
Kmetija Strgar
Kmetija Staniša
Kmetija Černelič
Kmetija Sadjarstvo Trstenjak
Sadjarstvo Ormož d.o.o.
Biotehniška šola Maribor
Ivan Knez
Kmetija Kante

Kratek opis projekta:
Opis projekta: Cilj projekta je s praktičnimi primeri na partnerskih/demonstracijskih posestvih v 6 statističnih regijah po Sloveniji in vključujoč več sadnih vrst pokazati pridelovalcem, da je ob uporabi obstoječih praks in tehnoloških ukrepov možen uspešen prehod iz integriranega v ekološki način pridelovanja tudi v že obstoječih trajnih nasadih. Ekološki način pridelave sadja je eden najzahtevnejših, vendar najbolj dosledno izpolnjuje večnamensko vlogo kmetijstva, ki obsega zagotavljanje zadostne preskrbe z varno hrano, ohranjanje naravnih danosti – voda, tla, zrak, biotske raznovrstnost in tudi ohranjanje kulturne kmetijske krajine z gospodarsko in socialno vlogo kmetijstva.

Trajanje projekta: 15.11.2019 – 15.11.2022

Povezave:
https://www.facebook.com/okoljskividikipreusmeritvevekoloskopridelavosadja/
http://www.fkbv.um.si/index.php/raziskovalna-dejavnost-fkbv/projekti/60-vsebina/4502-okoljski-vidiki-preusmeritve-v-ekolosko-pridelavo-sadja
https://www.program-podezelja.si

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en

 

© 2020 Simon Grm

KONTAKTI

 

KMETIJA KANTE

Šempas 17/e

SI-5261 Šempas
Slovenija

 

 

Ernest Kante
Tel.: 00386 41 679 227
E-mail: ernest@kerinba.si

 

 

Barbara Kante
Tel.: 00386 41 768 480
E-mail: barbara@kerinba.si

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

 

Javni razpis za podukrep 4.1

  

AKTIVNOST: IZGRADNJA OLJČNIKA OSEK, IZGRADNJA MALEGA NAMAKALNEGA SISTEMA (GMAJNA LEŠNIKI), IZGRADNJA MALEGA NAMAKALNEGA SISTEMA (ŠEMPAS OLJKE) IN NABAVA STROJNE OPREME

Podukrep: Javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne premembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave.

Sklop B (enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen s.p. posameznikov)

Investicija s katero sledimo navedenim ciljem se nanaša na:
- Izgradnja oljčnika Osek
- Izgradnja malega namakalnega sistema gmajna lešniki
- Izgradnja malega namakalnega sistema Šempas oljke
- Nabava strojne opreme: mulčer, škropilnik, nahrbtna kosilnica

Povezave:
https://www.program-podezelja.si/sl/kaj-je-program-razvoja-podezelja-2014-2020/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m4-nalozbe-v-osnovna-sredstva/m4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva

 

Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu

    

    

NAZIV
Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu

POVZETEK
Ob splošnemu spreminjanju podnebnih razmer se je tudi v oljkarstvu pojavila potreba po prilagoditvi tehnologije pridelave oljk in namestitvi namakalnih sistemov v oljčne nasade. Številne raziskave so pokazale, da je namakanje oljk ustrezen ukrep za blaženje podnebnih sprememb. Kljub temu se pridelovalci oljk, zaradi pomanjkanja znanja in bojazni o ekonomski neupravičenosti, le redko odločijo za postavitev namakalnega sistema. S prenosom raziskovalnih rezultatov v prakso ob hkratnem ovrednotenju ekonomske upravičenosti, bomo širši krog oljkarjev opremili z znanjem in orodji s katerimi bodo lahko ovrednotili upravičenost namakanja in vzpostavili avtomatiziran namakalni sistem v nasadu.

SPLOŠNI CILJI
- zagotoviti učinkovito prilagajanje na podnebne spremembe in s tem povečati konkurenčnost oljkarstva ter ohranjanje kulturne krajine in dediščine podeželja, ki sta pomembni turistični priložnosti za obalno – kraško in goriško regijo.
- s ekonomsko upravičenim načinom avtomatiziranega namakanja oljk izboljšati pridelovalni potencial kmetijskih zemljišč, zagotoviti stabilnost proizvodnih in ekonomskih razmer za oljkarstvo, zmanjšati nelegalno črpanje vode in izboljšati upravljanje z vodnimi viri
- z vzpostavitvijo demonstracijskih nasadov zagotoviti učinkovitejši in pospešen prenos znanja in inovaciji v oljkarstvo  ter  trajnostno rabo proizvodnih potencialov in vode na kmetijskem gospodarstvu (raziskovalne rezultate projekta - avtomatiziranega namakanja oljk prenesti v prakso in razširiti na druge kultivarje in rastne pogoje)
- povečati izvedbo ukrepov za blaženje podnebnih sprememb, ki bodo omogočile konstantne in kakovostne pridelke.

GLAVNE DEJAVNOSTI ZA DOSEGO CILJEV
1. Vodenje in koordinacija
2. A) Izvedba 3. usposabljan (vodni viri; oprema za avtomatizacijo namakanja; odziv oljke na sušo)
    B) Izvajanje meritev - spremljali parametrov okolja, stanja rastline, kakovost ter količino pridelka in porabo finančnih sredstev
3. Priprava in izvedba praktičnega preizkusa avtomatiziranega namakanja
4. Analiza ekonomske upravičenosti namakanja oljk in izdelava osnovnega modela za izračun upravičenosti namakanja oljk
5. Razširjanje rezultatov (izvedba ekskurzije, izvedba 4 praktičnih prikazov (izdelava gradiva za uporabnike, izjave za medije in socialna omrežja, strokovni članki, konference)

PRIČAKOVANI REZULTATI
V okviru projekta bomo vzpostavili 8 vzorčnih nasadov – demonstracijskih nasadov, ki bodo opremljeni z vrhunsko dovršeno namakalno opremo za izvajanje namakanja. Opremljeni nasadi bodo služili za raziskovalne potrebe, saj se bodo v le-teh opravljale meritev za ovrednotenje ekonomske upravičenosti namakanja oljk pri različnih talnih tipih, rastnih pogojih in kultivarjih. Poleg tega bodo vzpostavljeni nasadi služili kot referenčna točka - demonstracijski prikaz dobre prakse, na katerih bodo kmetijski svetovalci, izobraževalne ustanove, itd. imeli možnost izvajanja različnih usposabljanj in izobraževanj. Kmetijska gospodarstva pa možnost ogleda dobre prakse za izbrane kultivarje v različnih rastnih pogojih.

Da bodo kmetijska gospodarstva lažje vzpostavila avtomatsko deficitno namakanje v oljčniku in po izbranem principu izvajala namakalni ukrep bo izvedeno usposabljanje na temo vodni viri in dovoljenja, avtomatizacija namakanja in namakalna oprema in deficitno namakanja oljk. V ta namen bo izdelan tudi protokol vzpostavitve deficitnega avtomatskega namakanja, ki bo vključen v gradivo za uporabnike v katerem bo poleg protokola, predstavljen tudi vpliv namakanja na vodne vire, ekonomska upravičenost namakanja oljk v praksi in izdelan model oz. mobilna aplikacija za osnovni izračun ekonomske upravičenosti namakanja oljk.

Povezave:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
https://www.program-podezelja.si

 

Projekt EIP 16.5 - Okoljski vidiki preusmeritve  v ekološko pridelavo sadja

   

    

OKOLJSKI VIDIKI PREUSMERITVE V EKOLOŠKO PRIDELAVO SADJA

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom Okoljski vidiki preusmeritve  v ekološko pridelavo sadja se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa M16.5: Okolje in podnebne spremembe.

Vodilni partner: Univerza v Mariboru
 Vodja projekta: Prof. dr. Tatjana Unuk (tatjana.unuk@um.si)

Projektni partnerji:
Univerza v Ljubljani
Kmetijski inštitut Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Kmetijsko gozdarski zavod Nova GoricaSadjarstvo
Kmetija Strgar
Kmetija Staniša
Kmetija Černelič
Kmetija Sadjarstvo Trstenjak
Sadjarstvo Ormož d.o.o.
Biotehniška šola Maribor
Ivan Knez
Kmetija Kante

Kratek opis projekta:
Opis projekta: Cilj projekta je s praktičnimi primeri na partnerskih/demonstracijskih posestvih v 6 statističnih regijah po Sloveniji in vključujoč več sadnih vrst pokazati pridelovalcem, da je ob uporabi obstoječih praks in tehnoloških ukrepov možen uspešen prehod iz integriranega v ekološki način pridelovanja tudi v že obstoječih trajnih nasadih. Ekološki način pridelave sadja je eden najzahtevnejših, vendar najbolj dosledno izpolnjuje večnamensko vlogo kmetijstva, ki obsega zagotavljanje zadostne preskrbe z varno hrano, ohranjanje naravnih danosti – voda, tla, zrak, biotske raznovrstnost in tudi ohranjanje kulturne kmetijske krajine z gospodarsko in socialno vlogo kmetijstva.

Trajanje projekta: 15.11.2019 – 15.11.2022

Povezave:
https://www.facebook.com/okoljskividikipreusmeritvevekoloskopridelavosadja/
http://www.fkbv.um.si/index.php/raziskovalna-dejavnost-fkbv/projekti/60-vsebina/4502-okoljski-vidiki-preusmeritve-v-ekolosko-pridelavo-sadja
https://www.program-podezelja.si

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en

 

KMETIJA KANTE

Šempas 17/e

SI - 5261 Šempas

Slovenija

Ernest Kante
Tel.: 00386 41 679 227
E-mail: ernest@kerinba.si

Barbara Kante
Tel.: 00386 41 768 480
E-mail: barbara@kerinba.si

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

 

Javni razpis za podukrep 4.1

  

AKTIVNOST: IZGRADNJA OLJČNIKA OSEK, IZGRADNJA MALEGA NAMAKALNEGA SISTEMA (GMAJNA LEŠNIKI), IZGRADNJA MALEGA NAMAKALNEGA SISTEMA (ŠEMPAS OLJKE) IN NABAVA STROJNE OPREME

Podukrep: Javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne premembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave.

Sklop B (enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen s.p. posameznikov)

Investicija s katero sledimo navedenim ciljem se nanaša na:
- Izgradnja oljčnika Osek
- Izgradnja malega namakalnega sistema gmajna lešniki
- Izgradnja malega namakalnega sistema Šempas oljke
- Nabava strojne opreme: mulčer, škropilnik, nahrbtna kosilnica

Povezave:

https://www.program-podezelja.si/sl/kaj-je-program-razvoja-podezelja-2014-2020/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m4-nalozbe-v-osnovna-sredstva/m4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva

 

Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu


    

NAZIV
Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu

POVZETEK
Ob splošnemu spreminjanju podnebnih razmer se je tudi v oljkarstvu pojavila potreba po prilagoditvi tehnologije pridelave oljk in namestitvi namakalnih sistemov v oljčne nasade. Številne raziskave so pokazale, da je namakanje oljk ustrezen ukrep za blaženje podnebnih sprememb. Kljub temu se pridelovalci oljk, zaradi pomanjkanja znanja in bojazni o ekonomski neupravičenosti, le redko odločijo za postavitev namakalnega sistema. S prenosom raziskovalnih rezultatov v prakso ob hkratnem ovrednotenju ekonomske upravičenosti, bomo širši krog oljkarjev opremili z znanjem in orodji s katerimi bodo lahko ovrednotili upravičenost namakanja in vzpostavili avtomatiziran namakalni sistem v nasadu.

SPLOŠNI CILJI
- zagotoviti učinkovito prilagajanje na podnebne spremembe in s tem povečati konkurenčnost oljkarstva ter ohranjanje kulturne krajine in dediščine podeželja, ki sta pomembni turistični priložnosti za obalno – kraško in goriško regijo.
- s ekonomsko upravičenim načinom avtomatiziranega namakanja oljk izboljšati pridelovalni potencial kmetijskih zemljišč, zagotoviti stabilnost proizvodnih in ekonomskih razmer za oljkarstvo, zmanjšati nelegalno črpanje vode in izboljšati upravljanje z vodnimi viri
- z vzpostavitvijo demonstracijskih nasadov zagotoviti učinkovitejši in pospešen prenos znanja in inovaciji v oljkarstvo  ter  trajnostno rabo proizvodnih potencialov in vode na kmetijskem gospodarstvu (raziskovalne rezultate projekta - avtomatiziranega namakanja oljk prenesti v prakso in razširiti na druge kultivarje in rastne pogoje)
- povečati izvedbo ukrepov za blaženje podnebnih sprememb, ki bodo omogočile konstantne in kakovostne pridelke.

GLAVNE DEJAVNOSTI ZA DOSEGO CILJEV
1. Vodenje in koordinacija
2. A) Izvedba 3. usposabljan (vodni viri; oprema za avtomatizacijo namakanja; odziv oljke na sušo)
    B) Izvajanje meritev - spremljali parametrov okolja, stanja rastline, kakovost ter količino pridelka in porabo finančnih sredstev
3. Priprava in izvedba praktičnega preizkusa avtomatiziranega namakanja
4. Analiza ekonomske upravičenosti namakanja oljk in izdelava osnovnega modela za izračun upravičenosti namakanja oljk
5. Razširjanje rezultatov (izvedba ekskurzije, izvedba 4 praktičnih prikazov (izdelava gradiva za uporabnike, izjave za medije in socialna omrežja, strokovni članki, konference)

PRIČAKOVANI REZULTATI
V okviru projekta bomo vzpostavili 8 vzorčnih nasadov – demonstracijskih nasadov, ki bodo opremljeni z vrhunsko dovršeno namakalno opremo za izvajanje namakanja. Opremljeni nasadi bodo služili za raziskovalne potrebe, saj se bodo v le-teh opravljale meritev za ovrednotenje ekonomske upravičenosti namakanja oljk pri različnih talnih tipih, rastnih pogojih in kultivarjih. Poleg tega bodo vzpostavljeni nasadi služili kot referenčna točka - demonstracijski prikaz dobre prakse, na katerih bodo kmetijski svetovalci, izobraževalne ustanove, itd. imeli možnost izvajanja različnih usposabljanj in izobraževanj. Kmetijska gospodarstva pa možnost ogleda dobre prakse za izbrane kultivarje v različnih rastnih pogojih.

Da bodo kmetijska gospodarstva lažje vzpostavila avtomatsko deficitno namakanje v oljčniku in po izbranem principu izvajala namakalni ukrep bo izvedeno usposabljanje na temo vodni viri in dovoljenja, avtomatizacija namakanja in namakalna oprema in deficitno namakanja oljk. V ta namen bo izdelan tudi protokol vzpostavitve deficitnega avtomatskega namakanja, ki bo vključen v gradivo za uporabnike v katerem bo poleg protokola, predstavljen tudi vpliv namakanja na vodne vire, ekonomska upravičenost namakanja oljk v praksi in izdelan model oz. mobilna aplikacija za osnovni izračun ekonomske upravičenosti namakanja oljk.

Povezave:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

https://www.program-podezelja.si

 

Projekt EIP 16.5 - Okoljski vidiki preusmeritve  v ekološko pridelavo sadja

   

    

OKOLJSKI VIDIKI PREUSMERITVE V EKOLOŠKO PRIDELAVO SADJA

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom Okoljski vidiki preusmeritve  v ekološko pridelavo sadja se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa M16.5: Okolje in podnebne spremembe.

Vodilni partner: Univerza v Mariboru
 Vodja projekta: Prof. dr. Tatjana Unuk (tatjana.unuk@um.si)

Projektni partnerji:
Univerza v Ljubljani
Kmetijski inštitut Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Kmetijsko gozdarski zavod Nova GoricaSadjarstvo
Kmetija Strgar
Kmetija Staniša
Kmetija Černelič
Kmetija Sadjarstvo Trstenjak
Sadjarstvo Ormož d.o.o.
Biotehniška šola Maribor
Ivan Knez
Kmetija Kante

Kratek opis projekta:
Opis projekta: Cilj projekta je s praktičnimi primeri na partnerskih/demonstracijskih posestvih v 6 statističnih regijah po Sloveniji in vključujoč več sadnih vrst pokazati pridelovalcem, da je ob uporabi obstoječih praks in tehnoloških ukrepov možen uspešen prehod iz integriranega v ekološki način pridelovanja tudi v že obstoječih trajnih nasadih. Ekološki način pridelave sadja je eden najzahtevnejših, vendar najbolj dosledno izpolnjuje večnamensko vlogo kmetijstva, ki obsega zagotavljanje zadostne preskrbe z varno hrano, ohranjanje naravnih danosti – voda, tla, zrak, biotske raznovrstnost in tudi ohranjanje kulturne kmetijske krajine z gospodarsko in socialno vlogo kmetijstva.

Trajanje projekta: 15.11.2019 – 15.11.2022

Povezave:

https://www.facebook.com/okoljskividikipreusmeritvevekoloskopridelavosadja/

http://www.fkbv.um.si/index.php/raziskovalna-dejavnost-fkbv/projekti/60-vsebina/4502-okoljski-vidiki-preusmeritve-v-ekolosko-pridelavo-sadja

https://www.program-podezelja.si

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en